Geselecteerde onderzoeksrapporten en projectpublicaties

Lub, V. (2019). De burger kijkt mee. De groei van buurtpreventie en gemeentelijk veiligheidsbeleid. Utrecht: CCV. (PDF)

Lub, V. & De Leeuw, T. (2019). Politie en actief burgerschap: een veilig verbond? Een onderzoek naar samenwerking, controle en (neven)effecten. Den Haag: Politie en Wetenschap. (PDF)

Lub, V. (2018). Tussen territoriumdrift en burgerkracht. Actiepunten voor een weerbare wijkaanpak. Utrecht: LSA Bewoners. (PDF)

Lub, V. (2017). Participatie in de bijstand: wat leert de wetenschap? Rotterdam: Bureau voor sociale argumentatie. (PDF)

Lub, V. (2017). Vaste grond. Theorie en theoriegebruik in maatschappelijke activering. Utrecht: Movisie. (PDF)

Lub, V. (2016). De burger op wacht. Het fenomeen ‘buurtpreventie’ onderzocht. Rotterdam: Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. (PDF)

Lub, V. & T. de Leeuw (2015). Veiligheidsbeleving in Rotterdam. Een onderzoek naar percepties, ervaringen en waardering van beleid. Rotterdam: Bureau voor Sociale Argumentatie. (PDF)

Arum, van S. & V. Lub (2014). Wat gemeenten van sociale wijkteams verwachten. Beleidsonderzoekonline, februari 2014.

Lub, V. (2013). Schoon, heel en werkzaam? Een wetenschappelijke beoordeling van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid. Den Haag: Boom-Lemma. (klik hier voor het boek)

Lub, V. & R. Engbersen (2013). Passende ambities. Woningcorporaties en sociale stijging in tijden van maatschappelijke verandering. Den Haag: Platform 31. (PDF)

Lub, V. (2011). Dataverzameling, daar moet de prioriteit liggen. Niet te veel beroepen op kwalitatief onderzoek. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 11/12, 36-39. (PDF)

Lub, V., N. de Groot & J. Schaafsma (2011). Polarisatie en radicalisering: de onderbouwing van sociale interventies getoetst. Utrecht: MOVISIE / Universiteit van Tilburg. (PDF)

Engbersen, R. & V. Lub (2011). Omgaan met leegte. Publieke ruimten beleidsmatig overbelast. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 9, 16-19. (PDF)

Outmany, F., D. Peeters., V. Lub & G. Walraven (2011). Een DWARS perspectief op mentoring in Rotterdam. Een verkenning naar de bijdrage van mentoring aan het bereik en de toerusting van allochtone risicojongeren. Rotterdam: Hogeschool Inholland.

Lub, V., A. Sprinkhuizen & R. Cromwijk (2010). Trendrapport WMO 2010. Het spel op het maatschappelijk middenveld. Utrecht: MOVISIE. (PDF)

Lub, V. (2010). Wmo: een onderonsje tussen gemeenten en professionals. De paradoxen van een participatiewet. TSS. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 4, 11-13.

Arum, S. van., & V. Lub (2010). De praktische implicaties van de broken-windows theorie. Vroegsignalering en bewonersparticipatie in wijkveiligheid. Secondant. Tijdschrift van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, 6, 24-29. (PDF)

Lub, V. (2009). Stimulering van maatschappelijke binding van jongeren. Een verkennning naar sociale interventies op het terrein van radicalisering en culturele spanningen. Utrecht: MOVISIE. (PDF)

Uyterlinde, M., V. Lub, S. van Arum & A. Sprinkhuizen (2009). Sociale stuwkracht in de stedelijke vernieuwing. Jaarboek Woningcorporaties 2009.

Uyterlinde, M., V. Lub, N. de Groot & A. Sprinkhuizen (2009). Meer dan een steuntje in de rug. Succesfactoren van coaching en mentoring onderzocht. Utrecht: MOVISIE. (PDF)

Uyterlinde, M., S. van Arum, N. de Groot & V. Lub (2009). Opwaarts in de Wildemanbuurt. Onderzoek naar stijgingspotentieel en stuwkracht in de stedelijke vernieuwing. Utrecht: MOVISIE. (PDF)

Lub, V. (2008). Wmo nog geen pijler verzorgingsstaat. Civil society aan de zijlijn. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 62, 7-8, 24-26. (PDF)

Lub, V. (2008). Wildgroei particuliere beveiliging. Binnenlands Bestuur, 29, 21, 39 (PDF)

Lub, V. (2008). Vasthouden aan menging. Etnische concentratie niet van tafel. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 62, 9, 28-29. (PDF)

Lub, V. en A. Sprinkhuizen (2008). Werk in uitvoering. Verslaglegging Wmo-monitor MOVISIE 2007. Utrecht: MOVISIE. (PDF)

Lub, V., A. Sprinkhuizen & M. Alblas (2008). Trendrapport: De uitvoering van de Wmo in beeld. Utrecht: MOVISIE. (PDF)

Engbersen, R., M. Uyterlinde & V. Lub (2008). ‘Het sociaal mentoraat als domein van overbruggend contact’. In: L. Veldboer, R. Engbersen, J.W. Duyvendak & M. Uyterlinde, Helpt de middenklasse? Op zoek naar het middenklasse-effect in gemengde wijken. Den Haag: NICIS. (PDF)

Engbersen, R., M. Uyterlinde, V. Lub & S. van Arum (2008). Winnende wijken in west. Een essay over het aantrekkelijk maken van de Westelijke Tuinsteden voor de (opkomende) middenklasse. Amsterdam: AWV/MOVISIE. (PDF)

Uyterlinde, M., S. van Arum, V. Lub & R. Engbersen (2008). Opwaarts in de Dudokbuurt. De huidige en toekomstige middenklasse in Geuzenveld – onderzoeksrapport. Utrecht: MOVISIE. (PDF)

Engbersen, R., A. Sprinkhuizen, M. Uyterlinde & V. Lub (2008). Tussen zelfsturing en paternalisme. Inhoud geven aan empowerment in achterstandswijken. Utrecht: MOVISIE. (PDF)

Cadat, M. & V. Lub (2008). Leren van stedelijk geweld. Agora, tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, 24, 4, 38-41. (PDF)

Lub, V. (2007). Stedelijke winnaars. Agora, tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, 23, 1, 35-37. (PDF)

Lub, V. (2007). Stedelijke vernieuwing niet onderschatten. Segregatie neemt wel toe. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 61, 4, 24-26. (PDF)

Lub, V. & S. van Arum (2007). Voelsprieten van de wijk. Burgers in de gemeenschappelijke veiligheidszorg. Secondant, tijdschrift van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, 21, 3, 52-55. (PDF)

Lub, V. & A. Sprinkhuizen (2007). Opschudding in de sociale sector. De uitvoering van de wmo in beeld. Tijdschrift voor sociale vraagstukken. 61, 10, 20-23. (PDF)

Arum, S. van, & V. Lub (2007). Sociale onveiligheid: direct in de kiem smoren. Vitale Stad, vakblad voor stedelijke vernieuwing, 10, 6, 22-23. (PDF)

Uyterlinde, M., S. Van Arum, R. Engbersen, V. Lub & K. Schaake (2007). Kiezen voor de stad. Kwalitatief onderzoek naar de vestigingsmotieven van de allochtone middenklasse. Den Haag: Ministerie van VROM / Wonen, Wijken en Integratie. (PDF)

Arum, S. van, & V. Lub (2007). Zicht op sociale veiligheid. Een vroegsignaleringssysteem voor bewoners. Utrecht: NIZW.

Lub, V. & L. Broekman (2006). De belofte van het sociaal mentoraat. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 60, 2, 12-16. (PDF)

Geselecteerde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en boeken

Geselecteerde opiniestukken