Toelichting onderzoek

Verkenningen / voorstudies
Verkenningen richten zich op sociaal-maatschappelijke thema’s waar nog niets tot weinig over bekend is. Veelal gaat het hierbij om kwalitatieve studies (interviews, focusgroepen, lokaal veldwerk) of literatuuronderzoek. Deze vorm van onderzoek kenmerkt zich door een explorerende benadering. Dat wil zeggen dat de onderzoeker een open opstelling hanteert en oog heeft voor allerlei onvoorziene verschijnselen, zijsporen en neveneffecten.

Evaluaties / resultaatmetingen
In evaluatieonderzoek probeert men zo objectief mogelijk na te gaan in hoeverre tevoren gestelde doeleinden als gevolg van de interventie bereikt worden. Procesevaluatie is vrijwel altijd kwalitatief onderzoek, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de interpretaties van betrokkenen. Hierdoor verkrijgt men inzicht in de werking van een interventie (condities waaronder een interventie wel of niet effect heeft). Bij resultaatmeting is vaker sprake van kwantitatieve meting, waarbij men scherper tracht te beantwoorden in hoeverre effecten causaal kunnen worden toegeschreven aan de interventie. Evaluatieonderzoek van het bureau bevindt zich idealiter op het kruispunt van procesevaluatie en resultaatmeting.

Surveys
In de zachte sector bestaat vaak behoefte aan harde gegevens over een bepaald onderwerp. Een beknopte enquete kan al een eerste cijfermatige onderbouwing geven van de werking van een methode, ontwikkelingen in de sector, of denkwijze van een bepaalde doelgroep. Het bureau is vertrouwd met kwantitatief surveyonderzoek. Het ontwerp van de vragenlijst(en) en statistische verwerking van de data worden niet uitbesteed, maar in huis uitgevoerd. Dit verhoogt de kwaliteit van de vragenlijst en zorgt voor een zorgvuldige interpretatie van de respons.

Analyse van samenlevingsvraagstukken
Bepaalde sociaal-maatschappelijke vraagstukken vragen om duiding. Zetten bepaalde ontwikkelingen zich door of zwakken ze juist af? En hoe verhouden actuele sociale thema’s zich tot het verleden? Het Bureau voor Sociale Argumentatie is in staat rond diverse samenlevingsvraagstukken analyses uit te voeren, die bijvoorbeeld kunnen uitmonden in position papers of essays.

Vervullen van expertrol
Op de onderzoeksterreinen waar het bureau affiniteit mee heeft kan het in de persoon van Vasco Lub een expertrol vervullen: deelname aan expertmeetings, debatten, kennisplatforms, geven van lezingen, het leveren van publicaties in vaktijdschriften of essaybundels etc. Ook het (her)analyseren van enquête respons of interviewmateriaal van derden behoren tot de mogelijkheden.