Projecten

Discussienota Kwetsbare Wijken (2017/2018)

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (voorheen: Aandachtswijken) acht het noodzakelijk om opnieuw na te denken over de aanpak van kwetsbare wijken. Door de economische crisis en door gewijzigd overheidsbeleid raakte de stedelijke vernieuwing de afgelopen jaren in een impasse. Investeringsbudgetten zijn opgedroogd en veel renovatie- en nieuwbouwprojecten stilgelegd. Een meerderheid van de 140 wijken die de afgelopen vijftien jaar als kwetsbaar of problematisch bestempeld zijn, vertoont een verslechtering van de leefbaarheid na 2012. Door de decentralisatie lopen bovendien beleidsstructuren en geldstromen anders dan voorheen. Het Rijk houdt zich nu nog vooral bezig met ‘kennisdeling’. Het initiatief ligt bij gemeenten die moeten zoeken naar nieuwe oplossingen om de leefbaarheid in kwetsbare wijken op peil te houden. De vraag is nu wat een mogelijke strategie is voor een hernieuwde wijkaanpak nu deze niet meer landelijk bepaald, zonder concreet einddoel en zonder grote investeringen en professionele inzet gevolg moet worden gegeven.

Het LSA organiseert eind 2017 en begin 2018 in vijf delen van het land een aantal bijeenkomsten over het thema met lokale wijkpartners. Het traject culmineert in een discussienota over een hernieuwde wijkaanpak en een eindconferentie voorjaar 2018. Het Bureau voor Sociale Argumentatie is in de persoon van Vasco Lub gevraagd deze discussienota te schrijven, met input van de te organiseren bijeenkomsten. De nota heeft tot doel bij te dragen aan het debat over een hernieuwde wijkaanpak. 

Politie en actief burgerschap in veilige en niet-veilige wijken (2017/2018)

Het aantal burgerpraktijken in de veiligheidszorg neemt sterk toe, vooral op het gebied van toezicht en opsporing. Denk bijvoorbeeld aan de vele buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen. Dergelijk actief burgerschap manifesteert zich echter niet alleen in ‘onveilige’ probleemwijken. Ook in de Vinex-wijken en woonkernen op het platteland is de animo voor veiligheidsinzet groot en werken burgers samen met de politie. Naar burgerparticipatie en politiebetrokkenheid is op lokaal niveau echter nog weinig onderzoek gedaan. Dit onderzoek voorziet in deze leemte maar verbreedt het gebruikelijke perspectief op onveilige wijken. Via een mixed methods aanpak (observaties, interviews, en analyse van interactie tussen politie en burgerverbanden) zoomt het nader in op de wisselwerking tussen politie en actief burgerschap en veiligheid in verschillende type wijken en gemeenten. Het onderzoek wordt uitgevoerd met financiering van het fonds Politie & Wetenschap en in samenwerking met criminoloog Tom de Leeuw, met als adviserende partners Dr. Reinout Kleinhans (TU Delft) en Dr. Arjen Leerkes (EUR).

Eerdere projecten van het Bureau voor Sociale Argumentatie.

Wetenschappelijke artikelen

Zo nu en dan schrijf ik op basis van mijn onderzoeken wetenschappelijke artikelen, zowel Nederlands als Engelstalig. Klik hier voor een overzicht.